نصب چشمک در اکلیپس

 • ابتدا کتابخانه های چشمک و گوگل را دانلود کرده و اکسترکت کنید.

 • در نرم افزار اکلیپس، بر روی File > Import کلیک کنید، Android > Existing Android Code into Workspace را انتخاب کنید و به محل فولدر اکسترکت شده بالا بروید و کتابخانه های google-play-service-gcm و google-play-serice-base را انتخاب کنید .

 • فایل cheshmak.jar را در Dependency های پروژه خود اضافه کنید.

 • بر روی پروژه خود کلیک راست کنید و به شاخه Properties -> Android -> Library بروید و با فشردن کلید Add کتابخانه های گوگل بالا را انتخاب کنید.

 • سپس به فایل AndroidManifest.xml خود دسترسی های زیر را اضافه نمایید.

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <uses-permission android:name="me.cheshmak.android.sdk.permission.C2D_MESSAGE" />
  
 • در فایل AndroidManifest.xml درون تگ application مقادیر زیر را اضافه نمایید.

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />
 <service
   android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.push.CheshmakPushRegistration"
   android:exported="false" />
 <service
   android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.push.CheshIDListenerService"
   android:exported="false" >
   <intent-filter>
     <action android:name="com.google.android.gms.iid.InstanceID" />
   </intent-filter>
 </service>
 <receiver
   android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
   android:exported="true"
   android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" >
   <intent-filter>
     <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
     <category android:name="me.cheshmak.android.sdk.core" />
   </intent-filter>
 </receiver>
 <receiver android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.recievers.AlarmReceiver" >
   <intent-filter>
     <action android:name="android.intent.action.TIME_SET" />
     <action android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED" />
     <action android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED" />
     <action android:name="android.intent.action.DELETE" />
   </intent-filter>
 </receiver>
 <receiver android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.recievers.RemoteReceiver" >
   <intent-filter>
     <action android:name="CHESH_REMOTE_DATA_ACTION" />
   </intent-filter>
 </receiver>
 <receiver android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.recievers.LocationReceiver" />
 <service
   android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.push.CheshGcmListenerService"
   android:exported="false" >
   <intent-filter>
     <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
   </intent-filter>
 </service>
 <service
   android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.network.EventSendService"
   android:enabled="true" >
 </service>
 <receiver android:name="me.cheshmak.android.sdk.core.push.MessageHandler" />
 • فایل __push.png را درون drawble های پروژه خود قرار دهید.
 • در آخر هم در فایل پروگارد پروژه خود مقادیر زیر را وارد نمایید .
-keep class me.cheshmak.android.sdk.core.Cheshmak {
public *;
}
-keep class me.cheshmak.android.sdk.core.CheshmakConfig {
public *;
}
-keep class sun.misc.Unsafe { *; }
-keepattributes Signature
-keepattributes *Annotation*
-keep class me.cheshmak.android.sdk.core.thirdparties.okhttp3.** { *; }
-keep interface me.cheshmak.android.sdk.core.thirdparties.okhttp3.** { *; }
-dontwarn me.cheshmak.android.sdk.core.thirdparties.okhttp3.**
-dontwarn java.nio.file.*
-dontwarn me.cheshmak.android.sdk.core.thirdparties.org.codehaus.mojo.animal_sniffer.IgnoreJRERequirement
-dontwarn com.google.android.gms.**
-keep class com.google.android.gms.**
-keepnames class org.apache.** {*;}
-keep public class org.apache.** {*;}
-dontwarn org.apache.commons.logging.LogFactory
-dontwarn org.apache.http.annotation.ThreadSafe
-dontwarn org.apache.http.annotation.Immutable
-dontwarn org.apache.http.annotation.NotThreadSafe
-keep class org.apache.http.**
-keep class android.net.http.**